Regulamin

Sprzedającym jest spółka „Pod Skrzydłami” Piotr Skopiec i wspólnicy s.j. prowadząca działalność pod adresem: Al. Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000292901, NIP: 5220057654, REGON 010515570 (dalej jako „Sprzedający” lub „Spółka”).

Dane kontaktowe Sprzedającego: Zamówienia: Reklamacje:
Numer telefonu:

Numer faksu:

Adres e-mail:

22 822-71-16

22 895-27-55

pku@pkusklep.pl

22 822-71-16

22 895-27-55

reklamacje@pkusklep.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego komturprocare.pl składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego komturprocare.pl niezbędne są:
 3. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

oraz:

 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub telefon/fax.; koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, a także w innych sprawach, naliczane są zgodnie z cennikiem operatora.

§2

Rejestracja

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.
 2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe oraz hasło, a także zaakceptować niniejszy regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.
 3. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.
 4. Każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 5. W celu usunięcia konta Klienta konieczne jest wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres pku@pkusklep.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail podanych w formularzu rejestracyjnym. Wiadomości tytułować należy „Usunięcie konta Klienta”.

§3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego może być realizowane za pomocą:
 • koszyka zakupów w Sklepie internetowym, przy czym jako koszyk zakupów rozumiana jest aplikacja Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty ich ilość i rodzaj a także umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności; (preferowana forma składania zamówień – przyśpieszająca ich realizację)

Nie gwarantujemy pełnej realizacji zamówienia – realizacja zależna od aktualnych stanów magazynowych.

 1. Zamówienia można składać całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 2. Kompletność wskazania danych zamówienia stanowi warunek realizacji zamówienia.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§4

Informacje o produktach

 1. Towary, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowią suplementy diety. Główne cechy oferowanych towarów zostały zamieszczone w opisach znajdujących się w Sklepie internetowym. Spółka oświadcza, że wszystkie produkty oferowane do nabycia w Sklepie internetowym posiadają właściwości wskazane w opisie produktu.
 2. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki (które są wyszczególnione w dalszych postanowieniach regulaminu, w §5 ust. 15).
 3. Spółka zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do dokonywania zmian w cenach produktów a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje realizowane w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§5

Realizacja zamówień

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego zgodnie z warunkami określonymi w treści § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienie Klienta potwierdzane jest przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane podane w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia w następujący sposób: po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłane jest potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji;
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia – w czasie 24 godzin od jego wpłynięcia – zamówienie może zostać anulowane. Dotyczy to również zamówień, nieopłaconych w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, w których jako sposób płatności wskazany został przelew bankowy. Anulowanie zamówienia przez Spółkę następuje w każdym przypadku poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku do godz. 14:00 realizowane są w ciągu 3 dni roboczych. Zamówienia złożone od czwartku od godz. 14:00 do poniedziałku do godz. 8:00 3 dni roboczych.
 7. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 8. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Spółki lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Spółka może poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Spółka dopuszcza możliwość anulowania przez klienta zamówienia potwierdzonego przez Spółkę, w dniu jego złożenia. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pku@pkusklep.pl (w tytule wiadomości wpisać należy „Anulowanie zamówienia”). Nie jest możliwe anulowanie zamówienia po wysłaniu przesyłki.
 10. Pod pojęciem anulowania zamówienia nie należy rozumieć uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.
 11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z regulacją § 6 ust. 9 niniejszego regulaminu.
 12. Przedmiot zamówienia jest dostarczany przesyłką kurierską za pośrednictwem firm kurierskich – których jakość świadczenia usług zapewnia należyty transport produktów z uwzględnieniem ich specyfiki.
 13. W przypadku otrzymania przesyłki w uszkodzonym lub naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich, prosimy o odmowę odbioru takiej przesyłki i poinformowanie Spółki o zaistniałym fakcie lub otwarcie jej w obecności kuriera i sporządzenie protokołu reklamacyjnego.
 14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 15. Spółka dopuszcza następujące formy płatności: płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, przelew bankowy, system Przelewy24, płatność kartą płatniczą lub gotówką (przy odbiorze osobistym). Wysokość kosztów dostarczenia produktów może być uzależniona od formy płatności wybranej przez Klienta; o wysokości łącznych kosztów przesyłki Klient jest informowany po wyborze formy zapłaty. W przypadku braku zapłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie automatycznie zostaje anulowane.
 16. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

§6

Odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 1. Przez konsumenta rozumie się Klienta – osobę fizyczną, nabywającą produkty w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Spółce oświadczenia na piśmie.
 3. Spółka odpowiada wobec Klienta jeżeli towar w chwili wydania nie jest zgodny z umową. Na towary dostępne w Sklepie internetowym Spółki nie jest udzielana gwarancja.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, będącego konsumentem, niezgodności towaru z umową, uprawniony jest on zgodnie z przepisami prawa do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Spółka nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 5. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia, za wyjątkiem towarów, dla których daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia nie określa się.
 6. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie niniejszego regulaminu. W zawiadomieniu Klient powinien w zawiadomieniu wskazać rodzaj dostrzeżonej niezgodności i opisać na czym ona polega. Konieczność wykazania faktu zawiadomienia Spółki o stwierdzeniu niezgodności z umową spoczywa na Kliencie w zgodzie z regulacją art. 6 kodeksu cywilnego.
 7. Spółka nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 8. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 9. W przypadku wymiany towaru lub odstąpienia Klienta od umowy Spółka bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni dokona zwrotu kosztów odesłania towaru do Spółki, a w przypadku odstąpienia od umowy – również kosztów zakupu, przekazem pocztowym lub na numer rachunku bankowego podanego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a w wypadku braku pisemnego oświadczenia na numer rachunku bankowego Klienta (w sytuacji zamówień opłaconych przelewem bankowym) lub przekazem pocztowym (w przypadku zamówień opłaconych przekazem pocztowym lub za pobraniem) z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.
 10. W przypadku odsyłania towaru celem wymiany lub na skutek odstąpienia od umowy – za należyte przechowywanie i zapakowanie towaru oraz jego zabezpieczenie przed zniszczeniem w trakcie przesyłki i wpływem czynników zewnętrznych oraz z uwzględnieniem specyfiki towaru- Klient odpowiada na zasadach ogólnych.

§6

Dane osobowe

 1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego,danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.
 3. Administratorem danych osobowych Sprzedający, tj. Pod Skrzydłami” Piotr Skopiec i wspólnicy s.j. prowadząca działalność pod adresem: Wilanowska 208/4, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000292901, NIP: 5220057654, REGON 010515570. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu internetowego są poufne „.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz marketingu produktów i usług.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 6. Szczegółowa klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych znajduje się w Sklepie internetowym w zakładce „Polityka prywatności”.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W takim przypadku Spółka zamieści stosowną informację o zmianie regulaminu na stronie głównej Sklepu internetowego, która będzie zawierać zestawienie zmian regulaminu, i utrzyma tę informację przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Klienci, którzy posiadają założone (zarejestrowane) Konta Klienta, zostaną powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian regulaminu. Przekazanie informacji (w sposób wskazany powyżej) o zmianie treści regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści regulaminu może zawiadomić o tym fakcie Spółkę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu..